Integritetspolicy

Version: 2018-05-22

Clio – Den historiska bokklubben AB, i fortsättningen kallat ”Clio” eller ”Vi”, värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Med "personuppgifter" avser vi all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vår policy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Clio är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna, men andra utvalda samarbetspartners och leverantörer kan uppträda som personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga för vissa personuppgifter tillsammans med Clio.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna integritetspolicy. Om du lämnar någon annans personuppgifter till oss är du ansvarig för att Clio får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Clios webbplats www.clio.se/integritetspolicy och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Insamling och behandling av personuppgifter kan ske när du till exempel köper våra produkter, registrerar dig för nyhetsbrev, via kundundersökningar eller att du använder tjänsterna. Dina personuppgifter kan finnas med i våra interna kontaktuppgifter som en affärskontakt. Insamling av personuppgifter kan även ske i vår omvärldsbevakning.

Det är viktigt för både dig och Clio att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta, varför vi kan komma att hämta in personuppgifter från externa källor såsom offentliga register. När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Hantera köp

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera köp av våra böcker. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet. Denna behandling inkluderar även kommunikation gällande ditt köp.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress,telefonnummer, adress
 • Betal- och kvittouppgifter

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för den tid som krävs av bokföringslagen och annan tillämplig lagstiftning.

Hantering av kundserviceärenden

Nödvändig hantering för att kommunicera och besvara eventuella frågor till kundservice via telefon, e-post, sociala medier eller övriga kanaler. Även utredning av eventuella klagomål och supportärenden inbegripet teknisk support.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress,telefonnummer, adress
 • Tekniska uppgifter t.ex. om din utrustning

Behandlingen är grundad på berättigat intresse av att kunna hantera ditt kundserviceärende.

Behandlingen kan även vara grundad på våra avtalsenliga förpliktelser enligt avtalet med dig.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats och ytterligare 12 månader för eventuell uppföljning

Medlemstidning och hantering av medlemskap

Som medlem i Clio får du Clios medlemstidning, antigen i pappersformat eller i pdf- format. Du får även del av medlemsinformation genom Clios nyhetsbrev.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-postadress

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringsperiod: Till att ditt medlemskap har upphört samt ytterligare 24 månader.

Kommunikation kring erbjudanden, tävlingar och event

Som medlem i Clio att accepterar du att ta emot erbjudanden och annan kommunikation från Clio och från våra utvalda samarbetspartners. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress,telefonnummer, adress

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Grund för behandlingen kan även vara ditt samtycke till att motta information kring inbjudningar till event och erbjudanden.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen eller eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår samt 12 månader därefter.

Kontaktpersoner hos återförsäljare, leverantörer och andra samarbetspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med våra återförsäljare, leverantörer och andra samarbetsparters.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-post och telefonnummersom är relaterade till ditt arbete.

Grund för behandlingen är vårt och ditt berättigade intresse av att kunna kommunicera kring affärsrelaterade frågor.

Lagringsperiod: Så länge vi har ekonomiska transaktioner med det företag/organisation som du företräder och ytterligare 36 månader. Undantag gäller dock för uppgifter vi måste spara enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Utveckling/utvärdering/förbättring av våra tjänster och system

Nödvändig hantering för att förbättra och anpassa våra tjänster, produkter och system. För att de ska fortsätta vara moderna, användarvänliga, följa med den tekniska utvecklingen, ha hög säkerhet och för att förbättra service till våra kunder.

Vi vill ge våra kunder möjlighet att påverka vårt utbud och skickar därför ibland ut kundundersökningar, enkäter och förfrågningar som handlar om våra tjänster. Deltagandet är frivilligt och man behöver inte lämna in personuppgifter.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Ålder, kön, bostadsort
 • Köpinformation
 • Korrespondens och feedback
 • Teknisk data
 • Finansiell data

Behandlingen är grundad på berättigat intresse av att kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Hantera anställningsärenden

Alla ansökningar och intresseanmälningar om anställning hos oss ska ske via de e- postadresser som finns angivna under lediga tjänster på vår webbplats. Vi spar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig i det aktuella rekryteringsärendet.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress,telefonnummer, adress • Ålder/personnummer

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig kring aktuellt rekryteringsärende.

Lagringsperiod: Om ansökan inte leder till anställning sparar vi dina personuppgifter i 6 månader efter att rekryteringsärendet är avslutat. Vid anställning sparas den under hela anställningstiden och därefter den tid som krävs av annan tillämplig lagstiftning.

Rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftningen, penningtvättslagen etc.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Betalningsinformation
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress,telefonnummer, adress
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

Behandlingen är grundad på rättsliga förpliktelser.

Lagringsperiod: Enligt Sveriges gällande lagar och förordningar på respektive område.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi delar i vissa fall information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare till exempel företag, leverantörer och organisationer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan. Samtliga mottagare behandlar endast dina uppgifter i enlighet med Clios instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns i Sverige. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Betallösningar

Vi kan lämna betalinformation till kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det ingångna avtalet.

Domstol, Motparter, etc.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Potentiella köpare och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Clio har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

I Clios tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Clio. Clio ansvarar emellertid inte för innehållet i sådana länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

 • Tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt att begära att få information från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.
 • Begära rättelse
  Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften.
 • Återkalla samtycke med framtida verkan
  I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.
 • Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
  Du har rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.
 • Motsätta dig viss behandling
  Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.
 • Radering
  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Begränsning av behandling
  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.
 • Dataportabilitet
  Du har rätt att få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/.

Kontaktuppgifter

Clio – den historiska bokklubben
Box 27323
102 54 Stockholm
E-post: clio@clio.se
Telefonnummer: 08 – 453 87 60