Dårskapens lov

Besk satir om människans dumhet. »Förhoppningsvis leder den till att en ny generation läsare upptäcker Erasmus«, SvD.

  • Författare: Erasmus av Rotterdam
  • Artikelnummer: 7714
  • Ill. i sv/v
  • Danskt band, 200 sidor, Artos

»… denna nyöversättning [är] mycket glädjande. Förhoppningsvis leder den till att en ny generation läsare upptäcker Erasmus.« Svenska Dagbladet

Som framkommit i huvudbokspresentationen av Gutenberggalaxens nova räknas Erasmus av Rotterdam (1466–1536) till en av de stora renässanshumanisterna. Genom sin lärdom och sitt kritiska sinne blev han en föregångare till vår tids västerländska intellektuella. Till hans mest kända verk räknas Dårskapens lov (tidigare presenterad i Clio 4/12). Detta satiriska mästerverk utkom 1511 och dedicerades till sir Thomas More, som Erasmus lärde känna under sin tid i England.

I boken häcklas de som tror sig besitta en högre form av visdom, såväl kyrkans män som filosofer och lärda. Och vi nutida läsare ges en inblick i det tidiga 1500-talets andliga klimat och får ta del av ett för tiden nytt och kritiskt förhållningssätt, som skulle sprida sig och få oöverskådlig betydelse för europeiskt tänkande.

Den framlidne medeltidshistorikern Michael Nordberg står för översättningen och denna utgåva är illustrerad med Hans Holbein d.y.:s träsnitt. Utgåvan avslutas med en fyllig kommentar.