Konsten att försörja sig

Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750

Ny forskning visar att många av stadens kvinnor – även makor – var tvungna att arbeta för att sörja för sig och för de de sina.

199:-
  • Författare: Sofia Ling
  • Artikelnummer: 7919
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 269 sidor, Stockholmia förlag

Nytt ljus över kvinnors arbete

Många av stadens kvinnor – även makor – var tvungna att arbeta för att sörja för sig och för de de sina.

Det tidigmoderna Stockholm har ofta framställts som en hierarkisk stad, där tillvaron för kvinnor var starkt begränsad. Historikern Sofia Ling reviderar dock den bilden på flera väsentliga punkter i den välskrivna och initierade Konsten att försörja sig. I likhet med annan forskning om förhållandena för kvinnor i europeiska städer på 1600- och 1700-talen, visar hennes studie att verkligheten var långt mer mångfasetterad än vad lagar och förordningar låter påskina. Visst var arbetsmarknaden reglerad, men det gick att ta sig förbi bestämmelserna. Många kvinnor skrev till de lokala myndigheterna och fick tillstånd att idka olika näringar, och såväl änkor som hustrur med arbetande makar bedrev handel på gator och torg, ägnade sig åt krognäring och rumsuthyrning.

Författaren visar även att kvinnor organiserade sig kollektivt i skråliknande konstellationer och att makors insatser många gånger var helt central för familjens försörjning.

Ett par latrinbärerskor passerar en stadsvakt. Teckning av Hjalmar Mörner.

Det förekom konflikter mellan grupper av handelskvinnor, och klagomålen framfördes
till handelskollegium som var inhyst i Södra stadshuset. Ur Svecia Antiqua et Hodierna.