Problemet med vinster

Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år

»Linnarsson har presterat en ovanligt gedigen forskningsinsats och framställt en bok av stort allmänintresse.« BTJ.

  • Författare: Magnus Linnarsson
  • Artikelnummer: 8207
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 312 sidor, Nordic Academic Press

Fyrahundra år av heta dabatter

»Linnarsson har presterat en ovanligt gedigen forskningsinsats och framställt en bok av stort allmänintresse.« BTJ

Det är lätt att tro att slagord som »avreglering« och »privatisering« hör vår tid till, men att så inte är fallet blir tydligt i historikern Magnus Linnarssons Problemet med vinster. Boken är en välskriven akademisk studie av diskussionen i Sverige alltsedan 1600-talet om vem som ska utföra välfärdstjänster – privata eller offentliga aktörer – och om lämpligheten att göra vinst på verksamheten.

Linnarsson ger först en gedigen historisk bakgrund till problemet och synar sedan fyra stora riksdagsdebatter: generaltullarrendet på 1700-talet (tullväsendet var under denna tid till stor del privatfinansierat och sköttes av Generaltullarrende-societeten, något som nu ifrågasattes); byggandet av rikets järnvägar på 1850-talet; statens uppköp av det sista privata telefonbolaget runt sekelskiftet 1900 och införandet av privata daghem på 1980-talet. Vilka argument har använts och hur har diskussionerna sett ut över tid? Genom att lyfta fram de historiska rötterna fördjupar och problematiserar Linnarsson dagens debatt om privat eller offentlig drift.